Mēs izmantojam sīkfailus, lai uzlabotu jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs. Izmantojot un turpinot pārvietoties šajā tīmekļa vietnē, jūs piekrītat tam. Detalizēta informācija par sīkdatņu izmantošanu šajā vietnē ir pieejama, noklikšķinot uz "Privātuma politika"

PIRKŠANAS NOTEIKUMI

Interneta veikala www.superbox.lt preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šajā pirkšanas un pārdošanas līgumā (turpmāk tekstā “Līgums”) ir aprakstītas personas, kura iegādājas preces interneta veikalā www.superbox.lt (turpmāk tekstā “Pircējs”) un UAB “Superbox” (turpmāk tekstā “Pārdevējs”), savstarpējās tiesības, pienākumi un atbildība, Pircējam iegādājoties preces interneta veikalā. Iegādājoties preces šajā interneta veikalā, Pircējs piekrīt ievērot turpmāk tekstā minētos noteikumus.

1.2. Šie Noteikumi un tiem pievienotā Privātuma politika, kas ir neatņemama šo Noteikumu daļa, ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, atbildība, pirkšanas, samaksas, preču un to atpakaļatdošanas nosacījumi un kārtība superbox.lt. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus, ņemot vērā likumos noteiktās prasības. Šīs izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī visiem darījumiem, kas veikti pēc to izziņošanas, līdz ar to, Pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. Iepērkoties www.superbox.lt, Pircējam ir saistoši Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā.

2. PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums (turpmāk tekstā “Līgums”) starp Pircēju un Pārdevēju ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs veic preču pasūtījumu, piekrītot interneta veikala noteikumiem, un samaksā par precēm.

2.2. Pēc šī Līguma noslēgšanas Pircēja pasūtījumā norādītās preces, to skaits, cena, piegādes laiks un citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam, tos var mainīt tikai šajos Noteikumos minētajā kārtībā.

2.3. Katrs Līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, ir jāglabā Pārdevēja datubāzē.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā, ievērojot šajos Noteikumos un citās veikala informācijas sadaļās norādīto kārtību.

3.2. Pircējam ir tiesības sazināties, rakstot uz Pārdevēja norādīto e-pasta adresi vai pa tālruni, lai saņemtu papildu informāciju (kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē sadaļā “Kontakti”).

3.3. Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma ar interneta veikalu par precēm, Pārdevējam par to rakstiski paziņojot (e-pastā, norādot preci, kuras grasās atdot atpakaļ, un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 darba dienas pēc produkta piegādes datuma. Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma ar Pārdevēju tikai tad, ja produktam ir laba kvalitāte, tas nav bojāts, un tā izskats nav būtiski mainījies. Ja precēm ir laba kvalitāte, to atpakaļatdošanu apmaksā un organizē Pircējs. Atdot atpakaļ var tikai nesalocītu iepakojumu.

3.4. Reģistrējoties interneta veikalā www.superbox.lt, Pircējs apņemas sniegt patiesas ziņas par sevi (vārdu, uzvārdu, adresi, e–pasta adresi un tālruņa numuru) un / vai uzņēmumu (uzņēmuma nosaukums, adrese, uzņēmuma kods, PVN maksātāja kods).

3.5. Reģistrējoties interneta veikalā un pasūtot preces, Pircējs apņemas saglabāt savu pierakstīšanās informāciju un nenodot to trešajām personām. Ja Pircējs nozaudē pierakstīšanās informāciju, viņam nekavējoties par to jāpaziņo Pārdevējam, izmantojot sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo pušu veiktajām darbībām, izmantojot Pircēja pierakstīšanās informāciju.

3.6. Ja Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija mainās, viņam tā nekavējoties ir jāatjaunina.

3.7. Ja Pircējs preču piegādes laikā nez svarīga iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma jāsedz preču piegādes izdevumi. 

3.8. Izmantojot interneta veikalu, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot, kā arī nepārkāpt Lietuvas Republikas likumus.

3.9. Pircējs uzņemas atbildību par produktu, ja, glabājot neatbilstošos apstākļos (piemēram, pārāk lielā vai mazā gaisa mitrumā / nepiemērotā gaisa temperatūrā), tas ir bojāts, deformēts / citādi zaudējis savu funkcionalitāti vai pievilcīgu izskatu.

3.10. Pircējs piekrīt, ka viņa veikto preču un pakalpojumu pasūtījumi tiek apstrādāti, izmantojot savākto informāciju par viņu (vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, IP adrese un / vai uzņēmuma nosaukums, adrese, uzņēmuma kods, PVN maksātāja identifikācijas numurs).

3.11. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par produkta iespējamo plaģiātismu (iepakojumos) un preču zīmju neatļautu izmantošanu produktu noformējumā (iepakojumos).

3.12. Pircējs apņemas iegūt visas atļaujas, kas nepieciešamas, lai tiktu ievērotas autortiesības, preču zīmolu lietošanas tiesības, un ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti tiesību akti, kas regulē autortiesības un to aizsardzību. Pircējs uzņemas atbildību par minēto tiesību pārkāpumu un tā radītajām sekām.

3.13. Pircējs dod tiesības pārdevējam izmantot produktus kā piemērus, lai e-veikalā prezentētu un publicētu produktu fotoattēlus.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt to, ka Pircējs var pienācīgi izmantot interneta veikala pakalpojumus. Veikala darbības nosacījumi ir aprakstīti šajos Noteikumos.

4.2. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā ietekmēt interneta veikala darbības stabilitāti, datu drošību vai nepilda citus Pircēja pienākumus, kas minēti šajos Noteikumos un Lietuvas Republikas normatīvajos aktos, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un iepriekš nebrīdinot atcelt Pircēja reģistrāciju vai citā veidā liegt iespēju izmantot interneta veikalu.

4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz Pircēja interneta veikala veidlapā norādītās personīgās informācijas privātumu.

4.4. Pārdevējs apņemas pārdot preces, kas atbilst Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasībām. Pārdotajām precēm jābūt kvalitatīvām, piemērotām izmantošanai atbilstoši to tiešajam uzdevumam, pienācīgi iepakotām un ar pievienotām etiķetēm.

4.5. Ja pārdevējs pieprasa ražot preces atbilstoši pircēja iesniegtajam grafiskajam (drukāšanas) projektam vai konstrukcijas risinājumam, pārdevējs nav atbildīgs par izstrādājumu (iepakojumu) defektiem, kas radušies Pircēja iesniegto rasējumu un izkārtojumu dēļ.

4.6. Pārdevējs nav atbildīgs par autortiesību pārkāpumiem, preču zīmolu ļaunprātīgu izmantošanu vai iepakojuma plaģiātismu.

5. PREČU PIEGĀDE

5.1. Pasūtot preces, Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi. 

5.2. Pircējam preces jāpieņem personīgi. Ja Pircējs nevar pieņemt preces personīgi, taču preces ir piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību iesniegt prasību par nepareizai personai piegādātām precēm.

5.3. Pārdevējs apņemas pasūtītās preces piegādāt Pircējam viņa norādītajā adresē.

5.4. Pārdevējs piegādāt preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstā norādītajiem noteikumiem. Šie noteikumi ir iepriekš sagatavoti, turklāt tie nav attiecināmi gadījumos, kad vajadzīgās preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā un Pircējs ir saņēmis informāciju par to, ka pasūtīto preču nav pietiekamā daudzumā. Pircējs arī piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu.

5.5. Jebkurā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka netiek ievēroti preču piegādes termiņi, ja šīs preces Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ netiek piegādātas laikus.

5.6. Pircējam vienmēr nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam, ka sūtījums ir saspiests vai iepakojums ir citādi bojāts, ja sūtījumā ir neatbilstošas preces, tās ir nepareizā daudzumā vai nepilnīgā komplektācijā. 

5.7. Jebkurā gadījumā, ja Pircējs piegādes brīdī pamana neatbilstību vai iepakojuma bojājumus, viņam savi komentāri jānorāda sūtījuma piegādes dokumentā, kuru iesniedz kurjers, vai jāsastāda atsevišķs ziņojums par šīm neatbilstībām vai bojājumiem. Pircējam tas jāveic kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek darīts, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem iepakojuma bojājumu dēļ, par kuriem Pircējs nav paziņojis kurjera piegādes dokumentā.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Pircējs ir atbildīgs par neprecīzu datu sniegšanu interneta veikalā un šīs rīcības sekām.

6.2. Pircējs ir atbildīgs par pieteikšanās informācijas interneta veikalā glabāšanu un, ja Pircējs nodod šo informāciju trešajām pusēm, Pircējs ir atbildīgs arī par šo trešo pušu rīcību.

6.3. Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas rastos, ja preces tiek lietotas neatbilstoši instrukcijām, vai, neievērojot citas drošības prasības un lietošanas kārtību, kādu nosaka Lietuvas Republikas likumi.

6.4. Ja rodas zaudējumi, vainīgā puse kompensē ciestos zaudējumus.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju reglamentē Lietuvas Republikas likumi.

7.2. Visas domstarpības jārisina pārrunu ceļā. Ja neizdodas panākt mierizlīgumu, strīdi jārisina Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.